Gemeente Wassenaar - Wegenonderhoud 2007

Wegenonderhoud 2007

Elk jaar laat de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten aan straten, lanen en wegen in Wassenaar. Het onderhoudsprogramma 2007-2008 vindt u in de bijlage.

De straatnamen zijn alfabetisch gerangschikt.

Alle buurtverenigingen zijn reeds door middel van een brief gevraagd te reageren op het onderhoudsprogramma wegen. Voordat de grote onderhoudswerken beginnen, ontvangen de omwonenden een brief in de bus en /of vindt er een aankondiging plaats in de gemeenterubriek en op de website. Het onderhoudsjaar loopt van eind maart 2007 tot eind maart 2008.

Naast het groot onderhoud van hele wegvakken zullen ook vele kleine reparaties aan wegen, voet en fietspaden worden uitgevoerd. Het verkeer en de bewoners zullen hier nauwelijks hinder van ondervinden. Deze werkzaamheden worden niet meer aangekondigd. Het onderhoudsprogramma voorziet overigens niet in het opnieuw inrichten van straten of wegen. Als de gemeente hiervoor plannen ontwikkelt worden betrokkenen via de gebruikelijke inspraakprocedure op de hoogte gesteld.

Indien uw straatnaam niet voorkomt in het onderhoudsprogramma en u vindt aanpassing van de vormgeving gewenst, laat dit dan zo spoedig mogelijk bij voorkeur aan uw wijkvereniging weten. Deze neemt kontakt op met de gemeente. De gemeente beschikt over een door de raad vastgesteld onderhoudsbudget voor wegen. Gekeken zal worden of binnen de begroting 2007 nog uitvoering kan worden gegeven aan uw wensen. Indien om budgettaire redenen niet dit jaar op uw vraag of wens kan worden ingespeeld zal zeker in een volgend dienstjaar hier rekening mee worden gehouden.

U kunt uw opmerkingen ook opsturen naar de afdeling Beheer Openbare Ruimte, sectie Civiel, Postbus 499, 2240 Al Wassenaar. Een e-mail naar meldpunt@wassenaar.nl voorzien van een duidelijke omschrijving , voldoet ook.

Klachten of vragen

Mochten er klachten zijn over bestrating (bijvoorbeeld gaten in trottoir of wegdek of losse trottoirtegels door wortelgroei), kunt u kontakt opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon 070-5122265. Ook kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@wassenaar.nl

U kunt ook het digitale formulier hiervoor gebruiken.

De gemeente probeert de klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

  • 16 mei 2007