Gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar Algemene Gelegenheid 27 april 2007

Gemeente Wassenaar Algemene Gelegenheid 27 april 2007

Op vrijdag 27 april a.s. heeft de burgemeester van Wassenaar, de heer dr. L. van Leeuwen, tussen 10.00 en 11.15 uur ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2007 een aantal Koninklijke
onderscheidingen uitgereikt aan de volgende personen in het Raadhuis De paauw, Raadhuislaan 22 te
Wassenaar.

Toespraak burgemeester Van Leeuwen Algemene Gelegenheid, 27 april 2007 (PDF-document 0 KB)

Mevrouw C. van der Heiden-Bakker verricht sinds 1955 diverse vrijwillige activiteiten. Ze was
actief lid van de Katholieke Arbeiders Jeugd onder andere als voorzitster. Verder was ze voorzitster
van het dekenaatbestuur Leiduinen, van het Sociaal Kontakt Wassenaar, van de Wereldwinkel
Wassenaar en van het Stichtingsbestuur Jongerensociëteit Time Out. Daarnaast was ze lid van de
schaduwfractie van de pvdA, nadat ze al in de raad had gezeten. Ze is bij de organisatie Vastenaktie
betrokken geweest bij een tweejarig uitwisselingsproject rond de Wereld Vrouwen Conferentie in
Beijing in 1995.
Mevrouw Van der Heiden-Bakker wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer prof. dr. S. Groenveld is sinds 1975 verbonden aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1993
als hoogleraar in de geschiedenis en cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Sinds 1989
is hij als medeopsteller en secretaris betrokken bij het onderzoeksprogramma 'Cultuurgeschiedenis
van de Republiek in de 17de eeuw' van NWO. Daarnaast is en was hij lid van een groot aantal
commissies vanwege de nationale herdenking en betrokken bij de organisatie van diverse
tentoonstellingen. Naast zijn activiteiten binnen het vakgebied zet hij zich in voor de Doopsgezinde
kerk en ijvert hij voor het in standhouden en bevorderen van het gebr/uik van de drie carillons in Den Haag.
De heer Groenveld wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.M. Kimman-Evenhuis is sinds 1960 als vrijwilligster betrokken geweest bij de Stichting Unie voor Vrijwilligers Wassenaar (UVV). Ze zette zich daar twee keer per jaar drie volle dagen in voor de kledingbeurs. Wekelijks schonk zij koffie in de bejaardensociëteit, verzorgde taxidiensten voor bejaarden en was betrokken bij het Tafetje Dekje-project. Verder zette ze zich in bij het verzorgingshuis Johannahuis waar ze behulpzaam was in de koffiekamer, deed ze boodschappen voor bewoners en verrichtte ze bibliotheekwerkzaamheden. Ze was initiatiefneemster van het project
´Bezige handen aan kiezenhuis wanden´. Een project in het br/onovo ziekenhuis met het doel de
wanden van het ziekenhuis op te vrolijken met ingelijste tekeningen van kinderen.
Mevrouw Kimman-Evenhuis wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.p.J. Noordhoven zet zich sinds de jaren 60 in voor RKSV Blauw Zwart. In deze jaren
adviseerde en ondersteunde hij de club als bestuurslid op financieel gebied, was vrijwilliger in de
kantine en voetbaltrainer en leider van jeugdelftallen. Gedurende 6 jaar was hij penningmeester van
handbalverenging Olympia ´72. Verder was hij penningmeester van de Nationale Vereniging de
Zonnnebloem, afdeling Wassenaar en van de regio Vlietstreek. Ook zet hij zich in voor de
Telefooncirkel van het Rode Kruis in Wassenaar en br/engt hij geregeld maaltijden rond voor Tafeltje
Dekje en is hij secretaris van Sociëteit Oosthof.
De heer Noordhoven wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer C.G.J. Taal is sinds 1991 suppoost bij tentoonstelling op raadhuis ´De paauw´ en
verantwoordelijke voor het toezicht op het br/andweermuseum. Daarnaast is hij als voorzitter, al sinds
1986 een van de drijvende krachten achter Sportvereniging Snel & Lenig. Verder zet hij zich al meer
dan 25 jaar in voor de Wassenaarse Aquariumvereniging en was hij bestuurslid van de pluimvee- en
vogelsportvereniging Wassenaar. Van 1965 tot 2002 was hij als vice-voorzitter actief voor de
wijkgemeenschap Groot Deyleroord en namens de wijkgemeenschap vertegenwoordiger bij de
Vereniging Vrienden van Wassenaar.
De heer Taal wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer dr. Y.I.Tjandra heeft als internist-nefroloog van 1978 tot 2006 op bijzondere wijze
hoogstaande medische zorg verleend aan een groot aantal patiënten . Hij was verbonden aan het Rode
Kruis Ziekenhuis, later HagaZiekenhuis, locatie Rode Kruis. In 1980 richtte hij voor dit ziekenhuis het
dialysecentrum op en was een vervent voorstander van de zelf care dialyse. Daarnaast heeft hij de
continue ambulante peritonerale dialyse in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag gestart en was
daarmee zowel regionaal als landelijk één van de voortrekkers van deze behandeling. Hij was bijna 20
jaar voorzitter van Stichting Registratie Nierfunctievervanging Nederland en bestuurslid Dialyse
Groep Nederland.
De heer Tjandra wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw drs. A. Vriesendorp-Dutilh was van 1998 tot 2006 als wethouder in Wassenaar
verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, groen, monumenten, onderwijs en jeugd. Als wethouder
zette zij zich in voor de grensoverschrijdende belangen van Wassenaar. Ze maakte deel uit van de
stuurgroep Locatie Valkenburg, was lid van het dagelijks bestuur van Haaglanden en stond aan de
basis van het pact van Duivenvoorde, de strategische samenwerking tussen van de gemeente
Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Voordat ze als wethouder aan de slag ging was ze raadslid namens de VVD. Daarnaast is en was ze lid van de Raad van Toezicht van Madurodam, bestuur Vereniging voor Democratisch Bestuur en Vertegenwoordiging Thorbecke en van de Thorbecke-prijs voor welsprekendheid en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de
Bloemcampschool.
Mevrouw Vriesendorp-Dutilh wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


In overleg met de burgemeester van Katwijk is de volgende onderscheiding in Wassenaar uitgereikt:


De heer A.p.C. van Herk heeft als oprichter, directeur en mede-eigenaar van een verhuisbedrijf een
zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het beroepsgoederenvervoer in ons land. Dit onder andere door
zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur en diverse commissies van de Kamer van Koophandel en
de vereniging Forepark, vice-voorzitterschap van SAVAM de vereniging van ´Erkende verhuizers´,
het voorzitterschap van Deelmarkt projectverhuizers en zijn initiatief van de zogenaamde
verhuisdirigenten. Ook in Wassenaar speelt hij een belangrijke rol. Sinds de oprichting van het
Economisch Overleg Wassenaar (EOW) is hij nauw betrokken bij het Wassenaarse bedrijfsleven. Hij
heeft veel bijgedragen aan de totstandkoming van de reorganisatie van de winkelcentra in Wassenaar
en was een belangrijke intermediair bij de verdeling van de bedrijfsterreinen Maaldrift I en II. Verder
is hij oprichter van de Jonge Ondernemersclub en van de Business club V.V. Blauw Zwart,
commissaris bij de Mare Groep, ondersteuner en mentor van de kinderboerderij Wassenaar en in 2001 voortrekker van het vrijwilligersjaar in Wassenaar.
De heer Van Herk wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  • 1 mei 2007