Gemeente Wassenaar - Gemeente Wassenaar presenteert Jaarrekening 2006

Gemeente Wassenaar presenteert Jaarrekening 2006

Jaarrekening 2006 afgesloten met positief saldo van ? 1,2 mln. Op 12 april heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar zijn jaarrekening 2006 aangeboden aan de gemeenteraad. Wethouder Van der Lee van financiën is blij dat het college zijn belofte kan nakomen, ┬┤Zoals in het voorjaar van 2006 toegezegd zouden we de financiën op orde brengen. Dat hebben we gedaan en daar ben ik zeer tevreden mee.┬┤

Positief saldo
De gemeente Wassenaar sluit de Jaarrekening 2006 af met een positief saldo van 1,2 miljoen euro. Het college stelt voor om dit overschot te reserveren voor toekomstig onderhoud van de openbare ruimte (riool, wegen, groen, etc). Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen, zoals in het collegewerkplan is opgenomen. De door de gemeenteraad op 9 november 2005 vastgestelde begroting ging uit van een tekort van 1,7 miljoen euro.- Dit tekort zou worden gedekt uit de algemene reserve. Dit is nu niet nodig.

Rechtmatigheid
Voor het eerst heeft Wassenaar een goedkeurende verklaring gekregen voor de rechtmatigheid. Sinds 2004 controleert de accountant of gemeenten publieke middelen rechtmatig beheren en besteden. Over 2005 hebben maar weinig gemeenten in Nederland een goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid gekregen. Voor Wassenaar was dit over 2006 dus wel het geval.

Financiën
Uit het beeld dat in de Jaarrekening 2006 naar voren komt, kan opgemaakt worden dat de financiën voor 2006 op orde zijn, zoals belooft bij aanvang van het college. Dit blijkt onder andere uit het positief saldo en de stand van de reservepositie.

  • 13 april 2007