Gemeente Wassenaar - Wat zijn de verplichtingen van schooldirecteuren, ouders en leerlingen?

Wat zijn de verplichtingen van schooldirecteuren, ouders en leerlingen?

Schooldirecteuren hebben de volgende verplichtingen:

 • Binnen zeven dagen moeten ze de leerplichtambtenaar van de woongemeente van een leerling in kennis stellen van een in- of afschrijving.
 • Wanneer een leerling van school wordt verwijderd, moet de schooldirecteur dit terstond melden aan de leerplichtambtenaar.
 • Voordat een leerling wordt uitgeschreven, moet de school nagaan of de leerling elders wordt ingeschreven.
 • Schooldirecteuren dragen de verantwoording voor het feit dat ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven.
 • Zij moeten de leerplichtambtenaar alle inlichtingen geven die nodig zijn bij de uitvoering van de leerplichttaak.
 • Schooldirecteuren moeten de leerplichtambtenaar in kennis stellen van een leerling die de school voortijdig verlaat.

Verplichtingen van ouders:

 • Ouders moeten ervoor zorgen dat hun zoon of dochter op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven.
 • Zij zien erop toe dat hun kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen les of praktijktijd wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de jongere hier zelf medeverantwoordelijk voor.
 • Ouders dienen de school in kennis te stellen van ziekte van hun kind.
 • Ouders dienen bij andere redenen van afwezigheid van hun kind toestemming van de schooldirecteur te hebben.


Verplichtingen van leerlingen, die twaalf jaar of ouder zijn:

 • Zij moeten de school geregeld bezoeken en kunnen persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd schoolverzuim.
 • Jongeren die zelfstandig wonen, moeten zelf de school op de hoogte brengen van ziekte of andere gewichtige omstandigheden die hen verhinderen de school te bezoeken.
 • Wanneer niet aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.

Meer informatie

Meer informatie over de leerplichtwet kunt u inwinnen bij de Primair Proces van de gemeente Wassenaar, tel. (070) 5122326. Bij voorkeur tussen 8.30 - 12.30 uur. Lees ook de folder door over vroegtijdig school verlaten.

Snel naar...