Gemeente Wassenaar - Wanneer vrij van school?

Wanneer vrij van school?

Om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Het staat de school uiteraard vrij een van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren.

 Geen extra verlof mogelijk:

 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten)
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld)
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte
 • familiebezoek in het buitenland
 • het argument ‘mijn kind is nog jong’
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

 • 1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca.
 • 2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de mei-vakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. 
 • 3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
  De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.

Verlof door overmacht

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

 • Bezwaar en beroephuwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag 
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur 
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur  
 •  verhuizing van gezin: één dag 

Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld) dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin.

Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

Bezwaar en beroep

Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan.

Snel naar...