Gemeente Wassenaar - Wassenaar sluit 2009 financieel positief af

Wassenaar sluit 2009 financieel positief af

Wassenaar sluit 2009 financieel positief af

Burgemeester en wethouders van Wassenaar bieden de jaarrekening over 2009 aan de gemeenteraad aan met een overschot van € 5,8 mln.

 In dit overschot zijn incidentele opbrengsten meegerekend. Wanneer deze incidentele opbrengsten, waaronder onder andere eenmalig ontvangen precariorechten (4,5 mln.) en de verkoop van onroerend goed (0,8) niet worden meegerekend, komt het saldo op de normale bedrijfsvoering uit op een negatief saldo van ca. 2,5 mln. Het beeld van 2009 past in een reeks van jaren van positieve resultaten. Een nadere analyse leert echter dat de positieve resultaten van de afgelopen jaren voornamelijk uit incidentele meevallers bestaan. "Deze uitkomst benadrukt dan ook, zeker in een situatie waarbij de financiële vooruitzichten van het Gemeentefonds niet hoopgevend zijn, de noodzaak tot krachtig en doeltreffend financieel beleid", zo benadrukt het college.

Versterken van financiële positie

Volgens het college leidt het voordelige resultaat tot een versterking van de vermogenspositie van de gemeente. Met nog te verwachten consequenties van de financiële crisis voor de komende jaren, met name in de vorm van kortingen op de uitkeringen uit het Gemeentefonds, is de mogelijkheid niet uitgesloten dat aanspraak moet worden gemaakt op het opgebouwde vermogen. Enerzijds door afnemende middelen, anderzijds door een toenemend beroep op diverse regelingen. "De financiële crisis en het toenemend aantal regelingen waarvoor de gemeente resultaatverantwoordelijkheid draagt, maken een gedegen financiële koers en het onverminderd grip houden op het uitgavenpatroon meer dan ooit noodzakelijk", aldus het college.

Bestemming overschot van 5,8 mln.

Het college stelt voor om van het overschot van 5,8 mln. als volgt te bestemmen, door; 

  • € 634.000 toe te voegen aan diverse exploitatiebudgetten in 2010 zodat een aantal voornemens uit 2009 in 2010 kunnen worden afgerond;
  • ca. € 1 mln. toe te voegen aan de algemene reserve;
  • een bedrag van ruim € 4 mln. te bestemmen voor een aantal specifieke doelen.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening en het jaarverslag over 2009 op maandag 26 april 2010 in de carrousel. De vaststelling door de gemeenteraad vindt op maandag 17 mei 2010 plaats.

u kunt de jaarrekening 2009 downloaden

Snel naar...