Gemeente Wassenaar - week 47 Talloos veel gesprekken

week 47 Talloos veel gesprekken

Vrijdagochtend vroeg overleg met collega Staatsen van Voorschoten en programmamanager Patricia Vogel over de komende speciale zitting van de Stuurgroep over de samenwerking Wassenaar-Voorschoten de 20e. Die zal worden gewijd aan het concept van de concernstaf en hoe die te bereiken in beide gemeentes en de perspectieven van synergie daarbij. Uiteraard lopen we ook actualiteiten na zoals de milieustraat en de Rijnland Route, onderwerpen waar ook de Voorschotense raad zeer bij betrokken is. Tenslotte spreken we over de samenwerking van de afdelingen personeel en organisatie die nu de fase van de organisatorische bundeling ingaat per 1 januari a.s. Wel zullen we uiteraard de OR ook formeel in beeld brengen, tegen de achtergrond ook van het bredere samenwerkingsproces waar de OR’ s eerder aandacht voor vroegen.

Om half tien spreken wethouder Henk de Greef en ik met mevrouw Cleton van een gerenommeerd bureau over de problematiek van de golfbaan Park Leeuwenberg en de regionale aanpak van de herhuisvesting. Half elf lokale driehoek met politie en Openbaar Ministerie. Daarbij speciale aandacht voor de prestaties op veiligheidsgebied, de  woninginbraken en Oud en Nieuw. Het OM is content met onze kordate aanpak van de winkeldiefstallen. Een jonge oud collega van Buitenlandse Zaken deelt zijn twijfels en zorgen over een (verdere) loopbaan bij BZ. Altijd weer dilemma tussen hiërarchie en geleidelijkheid en de eigen ambitie en creativiteit.

Tussen de middag overleg met de technisch adviseur en aanjager van de regionale samenwerking dienstverlening Henk Duinkerken over het call center en het dilemma van aansluiting bij Den Haag of deelname volgens de oorspronkelijke plannen aan een regionaal center met vooral een overloopfunctie. Om half twee een grote delegatie van de plaatselijke en regionale pers voor het periodieke “meet the press” gesprek. Alweer lang geleden dat het voor het laatst plaats vond. Mede aan de hand van vragen-het gesprek is behoorlijk interactief- lopen we veel punten na w.o. de personeelsbezetting en prioriteitsstelling in de gemeentelijke taken tegen de achtergrond van de bezuinigingen in de gemeente en de nog komende van het Rijk, de Warenar, Duindigt, Rijnland Route/Valkenburg, verkeer, de samenwerking met Voorschoten en de a.s. verkiezingen.  “Openhartig”schreef een van de kranten  later, ik zou zeggen vooral transparant en open. Dat nadert openhartig, maar niet te..
Ik begeleid mijn zoon naar de (Mexicaanse) griepprik. Kleine file in het gezondheidscentrum, maar prima te doen. Half vijf een genoeglijke jubileumbijeenkomst (10 jaar vestiging in Wassenaar) bij boekhandel de Kler.

Ik spreek met de lokale en regionale bedrijfsleiding en beiden zeggen zeer expliciet tevreden te zijn met de contacten met en servicebereidheid van de gemeente Wassenaar. Dat doet goed. Het boekje met oude ansichten en nieuwe foto’ s van Roel Rozenburg, een mooi cadeautje voor de feestdagen, wordt ten doop gehouden. Ik ben heel blij met deze mooie en goed geoutilleerde boekhandel hartje dorp.

Na een rondje boodschappen praat ik met 1 glaasje wijn bij met de secretaris van een naburige gemeente. ‘ s Avonds een combinatie van het altijd weer boeiende Domino Day en een glas wijn voor Marnix en Courtney, een bevriend “couple next door” met een CDA .Wassenaar en internationale  achtergrond. Ik haal Marleen op in Leiden van een lange dag TELEAC Raad van Toezicht met eten na. We zien met zijn allen een record aantal dominostenen vallen.

Zaterdag al vroeg in de trein met jaarclubgenoot en Leids stadsadvocaat Rob Lever naar Dordrecht voor de dies van onze jaarclub. Een mooie dag in een hele mooie stad die toevallig weer meer in mijn blikveld is gekomen. Met enige concurrentie van de Sint doen we met een stadsgids de binnenstad, lunchen bij stokerij Rutte met ja een glaasje genever na, een lange vaartocht, en een mooi diner in restaurant de Stroper in de binnenstad.

Zondag uitslapen en een prachtig koffieconcert in de Paauw. Dorpsgenoot Christopher Devine en een fraai spelende violiste betoveren het massaal opgekomen publiek. Ik neem een lastig besluit over het aantal stoelen. Goed dat ook het relatief moderne repertoire van Poulenc en Ton de Leeuw wordt gespeeld.

‘s Middags heel veel bladeren te harken in de tuin. Om 18 uur reik ik de jaarlijkse Paauwbokaal uit bij de Haagsche Golf en Country club, als altijd gezellig en goed georganiseerd. Volgend jaar maar eens mee -eten na afloop. Onderweg naar huis ga ik bij een raadslid langs van wie een van de ouders is overleden. Na de soep thuis veel (papier)werk.

Maandag tandarts in Heemstede, en daarna snel naar Den Haag voor een matineuze bijeenkomst in het Stadhuis tgv Dutch-American heritage day. De aardige en bekwame Amerikaanse ambassadeur Fay Hartog-Levine en collega Jozias van Aartsen spreken naast de muziek van de big band van “onze” American School. Ik schat dat die relatie nooit meer stuk kan.

Terug op de Paauw driehoek met griffier en secretaris, een bilateral met de secretaris, overleg met hoofd personeel en organisatie. Daarna twee gesprekken met kandidaten voor de vacature secretaris. Een gecompliceerd proces, zeker in dit stadium. Er is veel na te praten. Daarbovenop nog eens de net vrijgekomen resultaten van de Rijnland Route tracékeuze die enerzijds positief klinken (“tunnel onder N44 bij Maaldrift”) anderzijds talloos veel vragen open laten over beschikbare geld, fasering en effecten daarvan. En dan nog de precieze uitwerking van het tracé. Er staat ook weer veel niet in de teksten en er lijkt licht tussen het Rijk enerzijds en provincie/regio anderzijds.  We maken een persbericht waarin we als Wassenaar de Maaldrift oplossing en de niet aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur  naar ons toe trekken als winst.

Om 6 uur vergadering van het bestuur van het nieuwe Utrechtse Symfonieorkest op mijn kamer. Gesterkt door een broodje en soep ga ik naar de brandweerkazerne voor de korpsavond waar we Camille Michel “inzegenen”als nieuwe commandant. Ik reik hem een nieuwe rang uit voor op de mouw van de stoere brandweertrui. Thuis aan het werk.

Dinsdag overleg met Alexander en Emy, B&W en een droeve onderbreking van de dag: de herdenking en crematie van de directeur van ons aller Wassenaarse taxibedrijf de B-Tax. Martin was een geweldige man en ik ben er trots op over die geweldige man iets te mogen zeggen als trouwe klant in de aula van Rhijnhof. Drie maanden terug reed hij ons nog, wat kan een ziekte toeslaan.

Marc van Dijk neemt de bezoekende Wit-Russen over (wel een cultuurverschil hoor ik later) en ik kan zaken afwerken en op tijd zijn in het Gemeentekantoor voor de slotminuten van de tweede cultuurverandering inloop met het gezamenlijke personeel die in 3 shifts opkomt (en in behoorlijk grote getale). Napraten met een glaasje moet kort, want om 5 uur Presidium. Iets na zessen naar Den Haag voor een relatieavond van Shell in het Gemeentemuseum. We genieten eerst van de expositie Cezanne, Picasso en Mondriaan met boeiende dwarsverbanden. Daarna een walking dinner met een hoog netwerk en ons-kent-ons gehalte. Iets na tienen thuis.

Woensdag regiodag met heel veel brandweer, politie, grieppandemie, GGD”s en GHOR en de burgemeesterslunch vol actualiteiten. Een paar uur voor stukken en varia, komt goed uit. Spreek met Joost en Arthur over actualiteiten. Wethouder de Greef haalt me op voor een tocht naar Leiden voor de conferentie Kracht van Cultuur om 5 uur  in het Scheltemacomplex. Hij is er als portefeuillehouder, ik als regioburgemeester maar vooral als lid van het bestuur van de Cultuurmakelaar Leiden. Kom vele oude en nieuwe bekenden tegen. De presentaties zijn goed maar de discussie wat laat. Henk en ik beseffen dat Leiden dichtbij Wassenaar ligt en eigenlijk dichterbij dan Den Haag. Dat is ook voor cultuur en cultuuraanbod van belang. Ook hier een walking dinner, we gaan rond half negen weg en dan moet de discussie nog beginnen.

Donderdag een Wassenaar ochtend. Na wat varia in het dorp toer ik met een fotografe van LEVEN langs favoriete locaties. We nemen nu eens niet de Landgoederen of de Horsten maar de Haven met het beeld van de sjouwer en het mooie Amsterdamse school complex van de Wassenaarse Bouwvereniging van 1914. Daarna schrijf ik de tekst voor de inbreng van Wassenaar in deze regionale glossy en werk andere Paauw zaken af. Overleg met het MT in het Gemeentekantoor, lunchen in de kantine daar en dan in een weer andere stemming naar de Goede Herder voor de herdenkingsdienst van Adriaan van der Klaauw. Een trouw dienaar van de publieke zaak met maar liefst 23 jaar raadslidmaatschap, waarvan 8 als wethouder. De kerk ademt een andere sfeer dan bij de nog zo recente diensten voor de jeugdige slachtoffers van het ongeval op 3 oktober, en geen wonder met de gezegende leeftijd van 87 die hij bereikte. Ik raak wel gewend aan de katholieke diensten, en die zijn niet slecht voor de mens.

Naar Utrecht, stadskasteel Oudaen, voor een zitting van het Ministerie van BZK over diversiteitsbeleid van burgemeesters. Ik ben uitgenodigd in mijn hoedanigheid van coach binnen het D66 burgemeestersgebeuren. Om de tafel Tweede Kamerleden als Willibrord van Beek en Pierre Heynen (VVD en PVDA), vertegenwoordigers van partijbureaus van CDA, GL en CU, kabinetschefs van diverse Commissaris van de Koningin cq kabinetsmedewerkers, burgemeesterscoaches met wie geïnteresseerden kunnen meelopen, BZK medewerkers en voorzitter DG Andree van Es. Grappig om weer maar dit keer zeer part time het oude vak van lobbyist  op te pakken, zij het dat het nu geen lobbyist meer heet maar coach. Er is in 10 jaar wel veel veranderd. In de WC’ s van Oudaen verkleed ik mij in een smoking ivm het black tie gala in Hilversum van Stichting Bio. Dat is nogal een toer als je niet zo super handig met het omdoen van het zwarte strikje. Een werkneemster van Oudaen verlost mij uit mijn relatieve lijden.
Net op tijd in Hilversum, Studio 21 in het Mediapark, voor de start van het Gala. Heel veel mensen aan heel veel tafels. Ik zit aan tafel bij bestuurslid en actief charitas beoefenaar Maya Meijer. Zij en haar man Tom zijn buitengewoon actieve en sociale Wassenaarders en in de loop avond blijken er meer te zijn. Op het toneel eerst aansprekende hulpprestaties van Bio, later veel show, gepresenteerd door Vera Mann. Een schitterende avond, alleen: waarom (altijd) zo laat. Zal wel aan die veiling liggen, en daar moet de opbrengst (meer dan 8 ton) vooral van komen..Half twee thuis na een tussenstop op de Paauw waar stukken liggen voor de vrijdag. Te laat naar bed, dat wel.

Snel naar...